Bölüm Hakkında

Uluslararası ticaret, çok hızlı değişen küresel pazarda çevresel koşulları dikkate alarak, bir ülke ekonomisinin tüm sektörler itibariyle hem iç piyasa hem de uluslararası piyasalarda etkin rekabet gücü oluşturabilme  ve ülkenin refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayabilme olanaklarını sağlayan bir bilim dalıdır.
Bu kapsamda bu bölümün amacı, Türkiye’ye uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücü kazandırabilmek ve bu rekabeti sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için gerekli olan işgücünü temin etmeye çalışmaktır. Bölümün diğer bir amacıda, uluslararası pazarda ülkelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabeti yönetebilmeleri için üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.
Bu amaçlar çerçevesinde, birinci sınıftan başlayarak öğrencilerimizin kariyer planlarını yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Uluslararası ticaret konularında uzman akademisyenlerin, sektör temsilcileri ile sürekli olarak bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulunulmaktadır. Ayrıca, uluslararası ticarete konu olan kurum ziyaretleri, konu ile ilgili en üst düzeydeki kişilerin okulumuza daveti ile onlarla buluşup, fikir ve deneyim paylaşılmasına olanak sağlanmaktadır.
Bu bölümde ele alınan tüm dersler, öğrencilerin deneyim kazanabilecekleri bilgileri çok daha kısa bir zamanda çok daha etkili bir şekilde öğrenmesine katkı sağlaması yönündedir. Bölümün ders konuları, çevre ve uluslararası ticaret teorisi, devletlerin uluslararası ticarete etkileri, bölgesel ekonomik işbirlikleri, uluslararası yatırım kararları, döviz kurlarının oluşumu, uluslararası işletmecilikte müzakereler ve diploması, ülke değerlendirme ve seçim kararları, işbirliği stratejileri, kontrol işlevi, uluslararası pazarlama, ihracat ve ithalat stratejileri, küresel üretim ve tedarik zinciri yönetimi, uluslararası işletmecilikte muhasebe, vergi sistemleri ve finansman fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi, İktisat, istatistik, muhasebe, yönetim ve organizasyon, uluslararası işletmecilik, karar alma teknikleri, maliyet muhasebesi, pazarlama, uluslararası pazarlama, ticaret hukuku, iş iletişimi, işletme politikası, Türk vergi sistemi, finansal analiz, yönetim muhasebesi, finansal yönetim ve üretim yönetimi kapsamaktadır.
Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler, uluslararası pazarlarda çeşitli ve çok sayıda iş olanaklarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca, işletmelerde çok gereksinim duyulan ekonomik analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip olacaklardır. Bu bağlamda mezun olan öğrenciler uluslararası ithalat ve ihracat firmalarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracat birliklerinde, dış ticaret sermaye şirketlerinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslararası perakende sektöründe, uluslararası marketlerde veya ulaşım ve lojistik firmalarında görev alabileceklerdir. Öte yandan, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye'nin Dış temsilcilikleri, Konsolosluk ve Elçiliklerde pazar araştırmacısı ya da Avrupa Birliği ile ilgili projelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler